10/15/2016

காதல் மட்டும் மாறாமல்


வானிலை மாறுகிறது
காலநிலையும் மாறுகிறது
பூக்கள் மலர்ந்து
மாலையில் வாடுகிறது

பறவைகள் பறக்கிறது 
சருகுகள் விழுகிறது
மரங்களின் கிளைகள்
தலையாட்டி அசைகிறது

புல்வெளி பனிக்கிறது
பனித்துளி துளிர்கிறது
சூரியன் பல்இளித்து
பகல்பொழுது தேய்கிறது


மாற்றங்கள் மாறுகிறது
மாறுவதெல்லாம் மாற்றமாகிறது - உன் 
காதல் மட்டும் மாறாமல்
கண்ணுக்குள் அப்படியே நிக்கிறது


No comments: