10/13/2009

அதிகாலை காதல்

கரு வண்டின் கதறல் ( காதல்)


நம் கையெ ஓங்கும்10/01/2009

இன்று சர்வதேச சிறுவர்தினம்

பிள்ளை அப்பா எங்கே

முள்ளிவாய்க்காளில்

இறுதியாக போர்நடந்த இடம்


அப்பா இறந்துவிட்டார்

இல்லை நான் அவர்உடலை

பார்க்கவில்லை


இறைவனுக்கே தெரியாது

எத்தனை பேர் இறந்ததென்று

உன் அப்பா சாம்பலாகிவிட்டார்


இல்லை

மீளக்குடியேறும்போது

அப்பாவை சந்திப்பேன்


இன்று சர்வதேச சிறுவர்தினம்

கொண்டாடுகிறார்களா

கொண்டு ஆடுகிறார்களா


வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார்களா

வாழ்த்தமுன் வாடிவிழும்

பிள்ளைகளுக்கு