12/30/2015

உன் முத்த துகள்கள்

உன் முத்த துகள்கள் 
என் சட்டைப்பைக்குள் 
எட்டிப்பார்க்க 

ஒரு முத்தம் வாங்க 
கஷ்டப்பட்டதை 
எண்ணிவேர்க்க 

மிச்சம் வைத்த 
முத்ததுகள்களை 
பொத்திவைத்து 

நான் 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
அனுபவிக்கிறேன் 
உந்தன் நினைப்பில்