12/06/2010

சுழன்றிடும் உலகில் உயிர் பெற்றிடும் நாடு


Align Center
நடை பிணமானோம்
நாட்டினை இழந்தோம்
வெட்கமின்றியே
மூச்சினை விடுறோம்

சுதந்திரம் இல்லை
சொந்தமண் எங்கே
சிறையினில் வாழும்
வாழ்வில் பயனில்லை

உயிர்களை இழந்தோம்
உடைமைகள் தொலைத்தோம்
உண்மையை சொன்னால்
சாக சடம் ஆனோம்

மற்றவர் கையை
நம்பியே கெட்டோம்
மானத்தை தொலைத்த
மனிதர்கள் ஆனோம்

இலச்சிய தாகம்
சூழ்ச்சியால் சாவு
சுழன்றிடும் உலகில்
உயிர் பெற்றிடும் நாடு