6/30/2010

காதலுக்காக சாவேன்

6/03/2010

தமிழ் இனத்துக்காய்

நெஞ்சை கிழித்து

இதயத்தை எடுத்து

கையிலே கொடுப்பேன் !

ஒரு இனத்தை

அது வாழ்ந்த மண்ணில்

எச்சத்தைகூட

மிச்சம் விடாமல்

கொன்று குவித்தது

மாபெரும்

இன படுகொலை என

முழு உலகமும்

ஏற்றுக்கொள்ளுமெனில்

6/01/2010

நெஞ்சுருகும் காதல்