10/15/2016

ஆசைப்படுகிறேன்

கட்டிஅணைத்து
தூக்கிச்சுத்தி
முத்தம்கொடுப்பதெல்லாம்
சின்னப்பிள்ளைகளுக்கு
கிடைத்தவரம்
என்றிருந்தேன்

உன்னைக்காதலித்தபின்பு
நானும் 
சின்னப்பிள்ளை ஆகிவிட்டேன்


நீ இப்படியே இருந்தால்
உன்னுடன் சேரந்து வளர
ஆசைப்படுகிறேன்

No comments: