4/14/2009

காதலேவரம்

உதட்டுச்சிரிப்பில்

மௌனமே சம்மதம்

இதயம் துடிக்கிறது

மௌன தேசம்

காதல் கள்ளி

இதயம் துள்ளுதடி

என்ன செய்வேன்

இன்பக் கடல்

மறந்தது ஏன்?

யார்கெடுத்துரைப்பேன்

இணைபிரியா உயிர்கள்