10/15/2016

உயிரை கொடுப்பது
அனைவருக்கும் மேலான 
இறைவன்
அதை அநியாயமாய் பறிப்பது
அந்த இறைவனை கும்பிடும்
மனிதன்

No comments: