5/24/2010

தலைப்பு செய்தி

5/19/2010

இறுதி பிணத்தின் புலம்பல்

நான் பார்துக்கொண்டிருக்கவே

என் உயிர் பிரிவதை

என் கண்களால் பார்த்தேன்


நான் பார்க்காமலே

பல உயிர் கொல்லப்பட்டுவதை

என் காதுகளால் கேட்டேன்


மரண ஓலத்தின் மத்தியில்

சதை பிண்டங்கள் துடிப்பதை

எல்லோரும் பார்த்தார்கள்


ஒரு இனமே எரிந்து

கருகி சாவதை

உலகமே பார்த்தது


அனுதாபப்வடுவதை விட

வேறு என்னதான்

செய்ய முடிந்தது


போங்கடா நான் என்னைத்தவிர

வேறு யாரையும் நம்புவதில்லை

அடுத்தபிறப்பில்

5/01/2010

அனியாயதமிழ் இனம்


அனியாய ஐனநாயத்தில்


அகப்பட்ட தமிழ் இனம்


விடியாதவரைக்கும்


விலங்குகளுக்கு வேலை