10/15/2016

வெக்கங்கள்


எனக்குத்ததெரியாத 
வெக்கங்கள் எல்லாம்
சொல்லித்தந்தது யார்

எனக்கே தெரியாமல் 
என் வெக்கங்களை
தொட்டுப்பார்ப்பது ஏன்


எனக்கே தெரியாமல்
என்வெக்கங்கள் எல்லாம்-உன்னிடம்
வெக்கப்படுவது எப்படி

No comments: