1/07/2015

இறக்கவில்லை என் காதல்

துடிக்கவில்லை 
இதயம் - இருந்தும் 
இறக்கவில்லை 
என் காதல்