10/15/2016

உன்னைத்தவிர

என்னையே 
நம்பிவந்திருக்கும்
உன்னைத்தவிர
வேறென்ன வேண்டும்
இந்த உலகைவெல்ல

No comments: