10/15/2016

அழகான அம்மா

அழகான அம்மா
-----------------
அழகாய் இருந்தால்
அனைவரும் பார்ப்பார்கள்
அசிங்கமாய் இருந்தால்கூட
அம்மா பார்ப்பாள்

No comments: