4/08/2015

உணர்வு

உடம்பும் செத்திடும் 
உயிரும் போய்விடும் 
உணர்வு ஒன்றே 
உறவாய் தொடர்ந்திடும்

No comments: