4/03/2015

அன்பான அழகு

அன்பான அழகாலே
என்தாகம் தீர்க்கிறாய் 
அழகான அன்பாலே 
என் சோகம் போக்கிறாய்

No comments: