4/04/2015

காதல் என்றால் என்ன ?காதல் என்றால் 
என்ன வென்று 
அறியும் முன்னே 

கால்தடக்கி
விழுந்து விட்டேன் 
உனக்குள் நானே

No comments: