4/17/2015

நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை

நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை
நினைத்தாலும் இருக்க
முடியவில்லை
எதற்காக உனை பார்த்தேன் 
இதுவரை தெரியவில்லை

No comments: