4/21/2015

காதல் சண்டை

நீ கீரியும் இல்லை
நான் பாம்பும் இல்லை
சண்டை மட்டும்
ஓயவும் இல்லை

No comments: