8/03/2015

முத்தம்


அச்சடித்தது போல்
அடுக்கி வைத்த
பல் வரிசை

அழகாக சிரிக்கையில்

மனசெல்லாம்
இச்சை இச்சை

வெட்கபட்டு

நிக்கையில் நீ
செல்ல குழந்தை

கட்டிவைத்து தருவேன்

முத்தம்
பச்சை பச்சை

No comments: