8/17/2015

முதமில்லாமல் மிச்சமில்லை

தென்றல் இல்லாமல் 
தீண்டல் இல்லை 
தீண்ட தெரியாமல் 
காதல் இல்லை
கண்கள் இல்லாமல் 
பார்வை இல்லை 
பார்க்கதெரியாமல் 
பாவை இல்லை
பெண்மை இல்லாமல் 
மோகமில்லை 
மோததெரியாமல் 
காமம் இல்லை
கொஞ்ச தெரியாமல் 
முத்தம் இல்லை 
முதமில்லாமல் 
மிச்சமில்லை
ஹா ஹா ஹா

No comments: