8/07/2015

காதல்

காதல் 

தெரியாத இருவர் 
புரியாமலும் 
புரிந்தும் 
பிரியாமல் 
இருப்பது

No comments: