8/26/2015

வரவுக்காய் காத்திருக்கும் காதலி

மணமோடு குணம்தரும் 
சமையலறையில் – உனை 
விருந்தோம்பி சுவைகான 
தேடுகின்றேன் 

மலரோடு மணம்தரும் 
சாமியறையில் – உனை 
மணவாளக்கோலத்தில் 
தேடுகின்றேன் 

உடலோடு நீர்தழுவும் 
குளியலறையில் – எனை 
உடையோடு நீபார்க்க 
வேண்டுகின்றேன் 

உடைமாற்றி துயில்கொள்ளும் 
துயிலறையில் – எனை 
தூங்காமல் தாங்கிநிக்கும் 
தாயக தேடுகின்றேன் 

வந்தோரை வரவேற்க்கும் 
வருகை அறையில் – உன்
வரவுக்காய் காத்திருக்கும் 
கதிரையாகிறேன்

No comments: