8/24/2015

இப்படிக்கு இதயம்

உயிராக காத்திருக்கும் 
காதலுக்காய் 
உயிர்விட காத்திருக்கிறேன் 

இப்படிக்கு இதயம் 
எழுதிக்கொள்வது ஏமாற்றத்துக்கு

No comments: