8/14/2015

கலைந்தது காதல்

பிறக்கமுன் இறக்கும்
குழந்தையை போல 
நினைக்கமுன்பே கலைந்தது
காதல்

No comments: