9/08/2014

தமிழ் மூச்சு

மூச்சு விடும் போது
தமிழ் மூச்சாய் இருக்கட்டும்
மூச்சை விடும் போது
தமிழ் மூச்சாய் இருக்கட்டும்

No comments: