9/18/2014

ஒருமுறை சொல்லிவிடு


ஒருமுறை சொல்லிவிடு 
அங்கே என் இதயம் துடிக்கிறதா என்று 
ஒருமுறை சொல்லிவிடு 
இன்னும் என்ன உயிர் இருக்கிறதா என்று 
ஒருமுறை சொல்லிவிடு 
இன்னமும் உன் காதல் உண்மையா என்று 
ஒரே ஒருமுறை சொல்லிவிடு 
உன்னிடம் இருப்பது என் இதயம்தானா என்று

No comments: