9/17/2014

காயம்


நெஞ்சை
துளைக்கும்
வார்த்தை
இரத்தம்வராத
காயம்

No comments: