9/10/2014

காதல்இதயம் நினைப்பதை 

கண்கள் சொல்லும் 
உதடுகள் மட்டும்
அமைதியாய் இருக்கும் காதல்

No comments: