9/22/2014

பெண் கவிதை


உதட்டினிலே
குறுங்கவிதை
உன் இடையினிலே
ஹைக்கு கவிதை
மார்பினிலே
மரபுக்கவிதை
உண்மைடியினிலே -நான்
தமிழ் குழந்தை

No comments: