9/15/2014

நனையவில்லை


மழையில் நிக்கிறேன்
உன் நினைவுடனே
நனையவில்லை
குடையுமில்லை

No comments: