9/19/2014
ஒத்திகை பார்த்த                                                                       
ஓராயிரம் விடயங்கள்                                                                    
ஒற்றைக்குரலில் மௌனிக்க                                           
மௌனமானேன்
 நீ                                                                                                             
என் மௌனத்தின் 
பிரியன் என்பதால்   

No comments: