9/23/2014

கொடுப்பனவுஎந்த செடி கொடுத்து வைத்தோ 

தான் பெத்த பூ பிள்ளை 
உந்தன் கழுத்தில் 
மாலையாக !

No comments: