7/10/2015

பணத்துக்காய்

பணத்துக்காய்
உயிருள்ள 
பிணமாய் மாறும் 
மனிதர்கள்

No comments: