7/30/2015

அன்பு

தேவை கொண்டு 
பழகும் உள்ளம் 
தேவைமுடிய 
விலகிப்போகும்

அன்பு கொண்டு
பழகும் உள்ளம்
பேசாவிடினும் 
மனதில் நினைக்கும்

No comments: