7/01/2013

உன் காதல்

காதலிப்பவளை 
கவனிக்காமல் விடும் பொழுதே - 
உன் காதல் 
அவளால் கவனிக்க படுகிறது

No comments: