7/01/2013

காதல் மொழி

சிமிட்டுகின்ற கண்களிலே 
சினுங்குகின்றது - உன் 
காதல் மொழி

No comments: