7/01/2013

அதிஷ்டம்


எந்த செடி கொடுத்து வைத்தோ
தான் பெத்த பூ பிள்ளை
உந்தன் கழுத்தில்
மாலையாக !

No comments: