7/01/2013

தமிழ்தாயை மறப்பியா
தாய் தந்த பாலை மறப்பியா
தடக்கி விழுந்தாள்தான்
தமிழில் கதைப்பியா

No comments: