2/01/2009

இலட்சியத் தோல்வி

......................

சூரியனுக்கு கண்ணீர்

வருமா

வந்தாலும் அது

தண்ணீராக விழுமா
....................

No comments: