2/01/2009

இருவருக்கும் காதல்


...........................

நுழைவாயில் தெரியாமல்

உட்புகுந்த காதல்

களவாட தெரியாமல்

களவெடுத்த இதயம்

தொடங்கியது யார்? தொலைந்தது யார்?

பார்த்தது எங்கே? புகுந்தது எப்போ?

இருவருக்கும் தெரியாது

ஆனாலும் இனிக்கிறது வாழ்க்கை

................................

1 comment:

Anonymous said...

nice one...- vidhya