1/21/2009

இறுதிக்காலம்

......................................


இறக்கப்போறேனா


இறந்துவிட்டேனா


இறக்கப்போறேன் போல - சுற்றிவர


உறவுகளும் உறிதிக்கட்டுகளும்

..................................

No comments: