2/01/2009

பிறவிப்பெருங்கடல்

.....................

இருக்கும்வரைதான்

இதயம் துடிக்கம்

இமைகள் அடிக்கும்

உதடுகள் சிரிக்கும்

இறந்தபின்பு

ர் மொய்கும்

............................

No comments: