5/01/2015

காதல்

என்னில் நீ 
அன்பாக இருக்கும்போது
ஆயிரம் பொய் சொன்னேன்
என்னை நீ வெறுக்கும்போது 
ஒரு உண்மை சொல்லுகின்றேன் 
காதல்

No comments: