5/04/2015

மறந்துவிடாதே


மறக்காமல்

நான் உனை நினைப்பேன்

என்னை நினைப்பதை

மறந்துவிடாதே
 

No comments: