5/08/2015

என் இதயம்

இன்னும் நுழையவில்லை
இதயத்துக்குள்
உன் சுவாசக்காற்று
இருந்தும் துடிக்கிறது
என் இதயம்
உன் உயிரைக்கேட்டு

No comments: