5/01/2015

சொத்து சேர்த்து


சொத்து சேர்த்து
சொந்தம் சேர்த்து
சண்டை போட்டு
புகழை சேர்த்து 
கெட்ட குணம்
அனைத்தும் சேர்த்து 
வாழ்ந்து கெட்டு
நோய்கள் சேர்த்து
சாகப்போகும்
நேரத்தில்தான்
வாழத்தோன்றும்
மனிதனுக்கு

No comments: