5/11/2015

துடிக்காத இதயத்தை

துடிக்காத இதயத்தை 
எதற்காக பறித்தாய் 
நான் வலிக்கமலே 
சாகிறேன் 

No comments: