1/17/2009

எங்களுக்கே தெரியும் எங்கள் சாவு

....................................

ஐமன் இப்பொழுது

எங்கள் சொந்தக்காரன்தான்

அடிக்கடி எங்கள் குடும்பத்துக்குள்

வந்துபோவான்

போக்குவரத்து சிக்கலிலே - இப்போ

எங்கள் ஊரிலேயே தங்கிவிட்டான்

.....................................

1 comment: