1/18/2009

ஓரு கதை

......................................

வெடித்திடும் இதயச்சிதரல்களில்

ஆயிரம் கதைகள் இருக்கும்

அதை வெடிக்கவைக்க

கல்நெஞ்சத்தின்

ஓரு கதை போதும்

.......................................

No comments: