9/03/2015

இதயத்தில்

தழுவும் தாவணியில்
தவறிவிழுந்த இதயத்தை
வெட்கப்பட முன்னே
ஏந்திவிட்டேன் - என்
இதயத்தில்
.....
தழுவிய தாவணியை
தலைகுனிந்தே அள்ளியெடுத்து 
குழந்தை போல்
நெஞ்சிலே போட்டபோது
நானும் உன் இதயத்துக்குள்